Term of use

Homepage Term of use

Niniejszy REGULAMIN określa zasady i warunki korzystania zarejestrowanego użytkownika (dalej zwanego UŻYTKOWNIKIEM) z serwisu ogłoszeniowego http://www.DROBNICA.com (dalej zwany SERWISEM), a w szczególności umieszczania w nim zdjęć, tekstów lub komentarzy.

Warunkiem korzystania z SERWISU jest akceptacja poniższego REGULAMINU:

 1. Prawo do umieszczania w SERWISIE zdjęć, tekstów lub komentarzy posiadają wyłącznie zarejestrowani w nim UŻYTKOWNICY.
 2. W celu umieszczenia zdjęć, tekstów lub komentarzy UŻYTKOWNIK loguje się przy pomocy jego identyfikatora – LOGINU i HASŁA.
 3. Niedopuszczalne jest umieszczanie zdjęć, tekstów lub komentarzy:
  1. sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, itp.
  2. pornograficznych, czy uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe
  3. zdjęć przedstawiających inne osoby niż UŻYTKOWNIK lub zdjęć naruszających normy dobrego obyczaju
  4. informacji umożliwiających kontakt z UŻYTKOWNIKIEM poza SERWISEM (takich m.in. jak: adres, telefon, numer konta w komunikatorze, adres e-maila, adres strony www, itp.)
 4. UŻYTKOWNIK zamieszczając w SERWISIE zdjęcia oświadcza, że posiada prawa autorskie do tych zdjęć w zakresie niezbędnym do zezwolenia na ich publiczne rozpowszechnianie w internecie.
 5. Treść i zdjęcia poszczególnych UŻYTKOWNIKÓW będą każdorazowo zatwierdzane przez administratorów SERWISU. SERWIS zastrzega sobie prawo do nie publikowania wybranych zdjęć, tekstów lub komentarzy, prawo zwracania się do UŻYTKOWNIKÓW o dokonanie uzupełnień w treści zgłoszonych przez nich zdjęć, tekstów lub komentarzy, oraz prawo do usunięcia zdjęć, tekstów lub komentarzy, włącznie z usunięciem konta UŻYTKOWNIKA bez ostrzeżenia i podawania przyczyny.
 6. Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego UŻYTKOWNIK potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych. SERWIS nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych UŻYTKOWNIK zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 7. Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego UŻYTKOWNIK akceptuje wszystkie punkty niniejszego regulaminu i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez SERWIS zgodnie z tym Regulaminem i zasadami Ochrony Prywatności.
 8. SERWIS zapewnia każdemu UŻYTKOWNIKOWI dostęp do jego danych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz do tresci dodanych ogłoszeń w celu ich aktualizacji, modyfikacji lub też usunięcia.
 9. SERWIS zapewnia każdemu UŻYTKOWNIKOWI możliwość przeglądania zdjęć, tekstów lub komentarzy oraz kontaktowania się przy pomocy wewnętrznych systemów komunikacji z innymi UŻYTKOWNIKAMI SERWISU.
 10. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z korzystaniem z SERWISU, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
 11. umieszczone w nim zdjęcia, teksty lub komentarze, w tym za ich wiarygodność, jak również za treść wiadomości przesyłanych między użytkownikami SERWISU
 12. kontakty użytkowników poza SERWISEM oraz ich skutki
 13. skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta użytkownika osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia
 14. wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych, wynikające z przerw w funkcjonowaniu SERWISU z przyczyn technicznych lub niezależnych od SERWISU
 15. SERWIS dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania SERWISU oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. Jednocześnie SERWIS zastrzega sobie prawo do czasowych przerw technicznych w jego funkcjonowaniu.
 16. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. SERWIS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez powiadomienia. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.
 17. Użytkownicy SERWISU mogą zgłaszać wszelkie uwagi oraz pytania dotyczące REGULAMINU jak i działania SERWISU na adres e-maila: info@drobnica.com

Ostatnia aktualizacja: 04.01.2017

Our Newsletter

Sign up for Newsletter

Sign in