Privacy

Homepage Privacy

Privacy Policy

Uwagi ogólne dotyczące prywatności

SERWIS szanuje prawo do prywatności użytkowników i korzystanie z SERWISU odbywa się zawsze przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę ich prywatności. To użytkownik SERWISU decyduje jak długo chce pozostać anonimowy i jakie dane udostępnia publicznie za pomocą SERWISU.

Rodzaje gromadzonych informacji

Użytkownicy mogą być proszeni o podanie pewnych, ale tylko niezbędnych informacji osobistych, kiedy będą chcieli korzytać z bogatej oferty usług SERWISU. Do podstawowych danych osobistych zaliczyć należy: e-mail użytkownika jego login i hasło. Podanie informacji osobistych może także dotyczyć zgłaszania SERWISOWI problemów związanych z jego korzystania. SERWIS zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji. Dodatkowo w celach marketingowych oraz technicznych SERWIS, poprzez system logowania, gromadzi adresy IP użytkowników, zbiera informacje o zachowaniach, preferenacjach użytkownikach za pomocą tzw. “cookies”, które są zapisywane na dysku komputera użytkownika.

Wykorzystywanie zgromadzonych informacji

“Zapisanie się” do SERWISU wymaga wypełnienia FORMULARZA REJESTRACYJNEGO, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem. Informacje podane w formularzu są przez SERWIS wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z użytkownikami, do optymalnego korzystania z danego serwisu oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez SERWIS treści do potrzeb i zainteresowań użytkowników, czyli po to, aby dostarczać informacje i serwisy, których rzeczywiście oni potrzebują. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez SERWIS z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa. SERWIS nigdy nie przekazuje list e-mailowch czy adresowych użytkowników podmiotom trzecim, bez zgody użytkownika. SERWIS zawiera jednak szereg funkcji, w których wprowadzane przez użytkownika treści stają się publicznie dostępne. Użytkownik może publikować swoje treści w tych serwisach jedynie po dokonaniu autoryzacji i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane. Natomiast dane dotyczące IP użytkowników wykorzystywane są m.in. do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Mechanizm “cookies” ułatwia i przyspiesza korzystanie z SERWISU danemu użytkownikomi. Mechanizm ten jest bezpieczny i pozwala bardziej ukierunkować rozwój zgodnie z zainteresowaniami użytkowników. Praktycznie każda przeglądarka interentowa ma wbudowany mechanizm do włączenia lub wyłączenia “cookies” oraz ich wymazania z dysku komputera użytkownika.

Przekazywanie informacji

SERWIS gromadzi informacje osobiste o użytkownikach wyłącznie dla własnego użytku i w celu dostosowania funkcji SERWISU do potrzeb użytkowników. Jakiekolwiek przekazywanie tych informacji podmiotom trzecim ma charakter wyjątku i odbywa się po uzyskaniu uprzedniej zgody użytkownika, albo jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w przypadkach określonych poniżej.

Ochrona danych osobowych podczas transmisji

Logowanie się do SERWISU oraz wypełnienie formularzy przez użytkowników realizowane są poprzez protokoły SSL, tzw. szyfrowane połączenia, które praktycznie uniemożliwiają ingerencję osób trzecich w dane osobiste wysyłane do i od SERWISU.

Zagwarantowanie prawa wyboru dla użytkownika

Prawo wyboru w SERWISIE daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać o sobie informacje. Jednak większość funkcji jest dostępna jedynie po zarejestrowaniu się. Rejestracja do SERIWSU jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil w całości lub części. Jeżeli jednak takie dane (lub ich część) są niezbędne do świadczenia danego serwisu – wówczas usunięcie lub poprawienie danych może być równoważne z rozwiązaniem umowy o świadczeniu danej usługi przez SERWIS.

Użytkownicy w wieku poniżej lat 16

Użytkowników, którzy nie ukończyli jeszcze szesnastego roku życia, przed rejestracją lub przesłaniem jakichkolwiek swoich danych osobowych prosimy o uzyskanie zgody ich rodziców lub opiekunów.

Postanowienia dodatkowe

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony prywatności użytkownika. Rozwój technologii oraz rozwój oferty SERWISU powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tych stronach. SERWIS jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. SERWIS zapewnia, że będzie dokładał szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z PORTALU jak najbezpieczniejszym dla użytkowników. Użytkownicy SERWISU są odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy loginu i hasła. Udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internetu odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez użytkownika. Należy również zwracać uwagę na fakt, że w przypadku korzystania za pośrednictwem SERWISU, z informacji udostępnianych przez inne firmy, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko użytkownika. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania niniejsze porozumienie, a użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się polityką prywatności danej firmy. SERWIS nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkownika z SERWISU w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu oraz Regulaminu. SERWIS zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego dokumentu. Korzystanie przez użytkownika z SERWISU po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailem: info@drobnica.com

Ostatnia aktualizacja: 04.01.2017

Our Newsletter

Sign up for Newsletter

Sign in